NORDIC WATERPROOFING FI:S DATASKYDDSPOLICY: KUNDER, LEVERANTÖRER OCH SAMARBETSPARTNER

1 Inledning

I denna dataskyddspolicy beskrivs tillämpning av dataskyddet vid olika tidpunkter vid Kerabit Oy och dess dotterbolag EG-Trading Oy, Kerabit Katto Oy, Kerabit Kattohuolto Oy, Kerabit Kiinteistöt Oy, Kerabit Julkisivut Oy, Kerabit Aurinkosähkö Oy, Kerabit Kattoelementit Oy, SPT-Painting Oy och Vesikattopalvelu Kajaani Oy (”Nordic Waterproofing”). Vid avvikelser från denna policy anges dessa på de enskilda dotterbolagens egna webbplatser.

Din integritet och digitala säkerhet är viktiga för oss. Det ska vara tryggt att lämna oss personuppgifter och du kan lita på att vi behandlar dina uppgifter enligt god praxis. Nordic Waterproofing är personuppgiftsansvarig vid behandlingen av personuppgifterna och du kan när som helst kontakta oss för att få information om behandlingen av personuppgifterna. Kontakta adressen som anges under punkt 9.

Denna dataskyddspolicy har följande syfte:

 1. Berätta hur vi använder dina personuppgifter för att vi ska kunna erbjuda dig produkter och tjänster, men även för att vi ska kunna tillhandahålla dig en bra upplevelse som kund, varuleverantör eller samarbetspartner, och
 2. säkerställa att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in och vad vi gör – eller inte gör – med de uppgifter som du lämnar.

Nordic Waterproofing följer alltid gällande lagstiftning, såsom Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”), Finlands nationella lagstiftning och annan lagstiftning gällande dataskydd vid behandlingen av personuppgifter.

2 Vilka personuppgifter som rör dig samlar vi, varifrån och varför?

Vilka personuppgifter vi samlar vid olika tidpunkter beror på din relation till våra företag. Du hittar en närmare beskrivning av personuppgifterna som samlas under punkt 2.1.

Vi samlar uppgifter från olika källor beroende på grunden till att vi sköter ärenden med dig. I huvudsak samlar vi personuppgifter direkt från dig själv, men av vissa besökare på vår webbplats samlar vi också in personuppgifter med hjälp av följande analysverktyg och verktyg för samtyckeshantering som vi använder på vår webbplats:

 • Google Analytics
 • Piwik Pro
 • Adform
 • Youtube, Google
 • Facebook
 • LinkedIn
 • AppNexus
 • Google Marketing Platform
 • Lead Forensics
 • Google

2.1 Vilka personuppgifter samlar vi?

Vi samlar i huvudsak följande personuppgifter som rör dig:

 1. uppgifter som används för att vi ka kunna fullgöra avtal och våra lagstadgade skyldigheter och 
 2. uppgifter som vi kan använda grundat på vårt berättigade intresse eller ditt samtycke för andra ändamål, till exempel för att skicka nyhetsbrev eller genomföra marknadsföring.

Du hittar en sammanfattning av de personuppgifter som behandlas, användningsändamålen för dem, grunderna för behandlingen och lagringstiderna för uppgifterna här:

Företagskunder

Konsumentkunder

Varuleverantörer och samarbetspartner

3 Lämna ut personuppgifter till andra företag?

Nordic Waterproofing använder olika databas- och programvaruleverantörer i sin verksamhet. De aktörer som är viktigast med tanke personuppgifterna för besökare på vår webbplats listas under punkt 2. För att kunna noggrant genomföra eventuella kundnöjdhetsundersökningar eller andra processer där vi behöver utomstående stöd, väljer vi alltid en pålitlig serviceleverantör som uppfyller kraven enligt dataskyddslagstiftningen och vårt bolags dataskyddspolicy, och ingår med den vederbörliga avtal om behandling av personuppgifter, i vilka man på ett tillräckligt sätt tar hänsyn till serviceleverantörens sekretessplikt och de nödvändiga, adekvata och tidsenliga tekniska och organisatoriska åtgärderna för skyddet av uppgifterna. På detta sätt ser vi till säkerheten och konfidentialiteten i behandlingen av dina personuppgifter.

4 Överföring av personuppgifter utanför EU/EES

Nordic Waterproofing kan i vissa situationer överföra dina personuppgifter utanför EU/EES. Sådana överföringar görs alltid tryggt och i enlighet med lagstiftning. Nordic Waterproofing säkerställer att koncernen vidtar nödvändiga åtgärder för att dina personuppgifter inte ska överföras till sådana aktörer utanför EU/EES som inte uppfyller de lagstadgade kraven i behandlingen av personuppgifterna. Vid överföring krävs bland annat tillämpning av Data Privacy Framework eller att Europeiska kommissionen har godkänt landets skyddsnivå i behandlingen av personuppgifter som adekvat eller att avtalet gällande överföringen av personuppgifterna har upprättats baserat på modellklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen.

5 Dina rättigheter

Vi kan endast behandla personuppgifter som är felfria, adekvata och nödvändiga för de användningsändamål för vilka uppgifterna behandlas. Du har rätt att kontrollera behandlingen av dina uppgifter. Nordic Waterproofing ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt lagstiftning.

Nordic Waterproofing rättar, raderar eller kompletterar uppgifter som identifierats som felaktiga eller onödiga, antingen på din begäran eller på eget bevåg.

Du har olika slags lagstadgade rättigheter gällande dina personuppgifter. Du har rätt att:

1 Få tillgång till personuppgifterna (rätt till insyn):

  • På din begäran lämnar vi information till dig om vilka personuppgifter som rör dig vi behandlar. Vi besvarar din begäran så snart som möjligt, senast inom 30 dagar från att begäran ställdes.
  • Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som rör dig som vi behandlar.

2 Begära rättelse av personuppgifterna:

  • På din begäran rättar vi felaktiga eller ofullständiga uppgifter som rör dig som vi behandlar. Vi besvarar din begäran så snart som möjligt, senast inom 30 dagar från att begäran ställdes.

3 Begära radering av personuppgifterna: 

  • På din begäran raderar vi personuppgifter som rör dig om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in. Vi besvarar din begäran så snart som möjligt, senast inom 30 dagar från att begäran ställdes.
  • Vi kan inte radera dina personuppgifter om det fortfarande föreligger en rättslig grund för att fortsätta behandlingen av dina personuppgifter. I detta fall uppfyller vi din begäran gällande de uppgifter som kan raderas, och om vi fortsätter behandlingen av övriga uppgifter, meddelar vi den rättsliga grunden för behandlingen och syftet med behandlingen till dig.

4 Begära begränsningar av behandling av personuppgifter: 

  • Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan kräva begränsning bland annat om du anser att dina personuppgifter inte är exakta och du har begärt rättelse av personuppgifterna på ovan nämnda sätt. Medan korrektheten av personuppgifterna utreds är behandlingen av personuppgifterna begränsad.
  • Nordic Waterproofing meddelar dig resultatet från utredningen. Vi säkerställer också att nödvändiga åtgärder gällande rättelse eller radering av uppgifterna och begränsning av behandlingen vidtas även av de aktörer till vilka Nordic Waterproofing eventuellt har lämnat ut dina personuppgifter.

5 Begära dataportabilitet:

  • Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Kontakta oss på något av de sätt som beskrivs nedan om du vill veta mer om detta!

6 Invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse:

  • Du kan invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. Om du invänder mot behandlingen fortsätter vi behandlingen endast under förutsättning att det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Om situationen kräver detta informerar vi dig om dessa skäl.

7 Invända mot användningen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring:

Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du kan avregistrera dig från vårt nyhetsbrev via länken som alltid skickas med nyhetsbrevet. 

8 Inge klagomål till den tillsynsmyndighet som övervakar behandlingen av personuppgifter, som i Finland är dataombudsmannen: 

  • Du har rätt att inge ett klagomål till dataombudsmannen om du anser att vi agerar i strid med denna dataskyddspolicy, att vi inte verkställer dina rättigheter eller att vi annars agerar i strid med lagen i behandlingen av personuppgifter.  

Kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheten:
Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
Växel: 029 566 6700
tietosuoja@om.fi

Begäran gällande vilka som helst rättigheter enligt ovan ska adresseras till koncernen. En sådan begäran ska tillställas skriftligt, i första hand med hjälp av den separata blanketten som du hittar [här].

Begäran ska skickas till adressen som anges nedan under punkt 9. Den som ställer begäran ska vid behov styrka sin identitet.

6 Säkerhet

Du ska kunna lämna oss dina personuppgifter på ett säkert sätt. Därför tillämpar Nordic Waterproofing adekvata dataskyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter till exempel mot orättmätig tillgång, ändring och radering.

Även om vi vidtar adekvata skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna, är ingen skyddsåtgärd fullständigt säker och därmed kan man trots alla åtgärder inte uppnå fullständig säkerhet.

Om vi förlorar kontrollen över en sådan personuppgift som rör dig, som är förknippad med hög risk, till exempel personbeteckningen, informerar vi dig om det inträffade omedelbart och senast inom 72 timmar efter att vi upptäckt händelsen med hjälp av de kontaktuppgifter som du har lämnat. Du ska alltså själv se till att vi har uppdaterade kontaktuppgifter till dig.

7 Ändringar av dataskyddspolicyn 

Vi kan då och då ändra våra dataskyddsrutiner och denna dataskyddspolicy. Den gällande versionen av dataskyddspolicyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

8 Information om kakor

Nordic Waterproofing använder kakor på sina webbplatser. För mer information om vår användning av kakor, se informationen på de olika webbplatserna.

9 Kontaktuppgifter

Tack för att du bekantade dig med vår dataskyddspolicy. Vi besvarar gärna alla dina frågor kring vårt dataskydd!


Personuppgiftsansvarig: Nordic Waterproofing FI / Tietosuoja-asiat

Adress: Rälssitie 6, FI-01510 Vantaa

Telefon: +358 10 851 1000

E-post: tietosuoja@kerabit.fi