Gröna tak är vackra och nyttiga

Motiv för att bygga gröna tak kan till exempel vara estetiska, hälsorelaterade eller funktionella. Gröna tak är ett bra sätt att införa grönska och natur till en tätbebyggd stadsmiljö.

Tuoteryhmäkuva_viherkatot

Fördelarna med gröna tak

Förutom ett vackert utseende har ett grönt tak även många andra fördelar:

  • Binder avsevärda mängder regnvatten så att dagvatten inte belastar avloppssystemen.
  • Skyddar takkonstruktionerna och förlänger takets livslängd.
  • Isolerar värmen på vintern och håller kylan på sommaren. På sommaren kan temperaturen i ett låglutande grönt tak vara upp till 40 oC lägre än i ett traditionellt svart tak.
  • Dämpar buller.
  • Renar luften i staden genom att fungera som en kolsänka i och med att växtligheten omvandlar koldioxid till syre.

Planera gröna tak väl

I planeringen av ett grönt tak är samarbetet mellan arkitekten, konstruktören, grönplaneraren och tätskiktsleverantören viktigt.

I planeringen av gröna tak utgör tätskikt och rotskydd av hög kvalitet grunden för helheten. Tätskiktet genomförs i huvudsak med svetsbara bitumenmembran och i planeringen av tätskiktet beaktas särskilt de risker som växtrötterna medför. Monteringen bör utföras av en erfaren och yrkeskunnig entreprenör. Ett dåligt utfört grönt tak kan orsaka kostsamma reparationer, eftersom det kan vara mycket svårt att hitta eventuella läckor.

Snö- och vindbelastningen på taket måste beaktas i konstruktionslösningarna. Om det finns vistelseutrymmen på taket måste användarnas säkerhet garanteras till exempel med lämpliga räcken. Även säkerheten vid underhåll, till exempel gångvägar till taket, bör beaktas i planeringen.

I fråga om gröna tak med lätt vikt bör även eventuella vindlyft beaktas. Det är sällsynt att vinden lyfter det gröna taket, men till exempel kan en nyligen monterad sedummatta som ännu inte har rotat sig utsättas för kraftiga vindlyft på takets kanter och hörn. Lyftning förhindras genom att lägga en 500 mm bred remsa shingel som överlappar ca 250 mm av växtligheten på takkanterna.

Den lämpligaste lutningen för gröna tak är 1:20–1:50. Detta ger de bästa förhållandena för växterna och förhindrar alltför stor bevattning eller uttorkning. Tak med en mindre lutning än detta (1: 50–1: 80) är möjliga med förbehåll och i dem bör bland annat dräneringen beaktas. Om taklutningen är över 1:5 måste glidning beaktas och lutningar större än 1:3 kräver särskilda åtgärder mot glidning. Dessa tak måste alltid planeras fallspecifikt. Taklutningar större än 1:1 rekommenderas inte för gröna tak alls.

Lutningen och avvattningen bör planeras så att vattnet utan hinder kan lämna taket. Det är tillrådligt att utrusta takbrunnarna med elektriskt motstånd och att lägga en 500 mm bred remsa shingel runt brunnarna. Takshingel säkerställer att underlaget och rötter inte sätter igen takbrunnen.

Konstruktionsexempel